Ранні критерії ефективності лікування хронічного гепатиту с...

Глава 1. Природний перебіг, прогноз і лікування ХГС, генотип lb.

1.1. Перебіг хронічного гепатиту С.

1.2. Лікування хронічного гепатиту С.

Глава 2. Клінічна характеристика хворих і методи обстеження.2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих.

2.2. Методи обстеження.

2.3. Статистична обробка результатів.

Глава 3. Результати лікування хворих на ХГС, генотип lb, реаферон та веро-рибавірином.

3.1. Результати лікування хворих на ХГС, генотип lb, на момент закінчення противірусної терапії.

3.2. Відстрочені результати противірусного лікування при

96 тижневому динамічному спостереженні.

3.3. Ранні критерії ефективності противірусної терапії.

3.4. Значення віку, індексу маси тіла, рівня активності АЛТ, ступеня фіброзу та індексу гістологічної активності в ефективності противірусної терапії.

3.5. Побічні дії противірусного лікування реаферон та верорібавіріном

Основною причиною розвитку хронічних захворювань печінки в усьому світі є інфекція, викликана вірусом гепатиту С [1,3,9,11].

Зусилля багатьох дослідників, гастроентерологів спрямовані на створення ефективних засобів терапії ХГС. Логічно прагнення лікаря і пацієнта до максимальної ефективності препарату, що застосовується і його мінімальним побічним ефектам [48, 90]. Сьогодні офіційно ліцензованої схемою лікування хронічного гепатиту С є поєднання інтерферону альфа з синтетичним аналогом нуклеозидів - рибавирином [65, 67, 87]. Ефективність зазначеної противірусної терапії при 1-му генотипі ХМР становить 30-35% при вартості 270-300 тис. Рублів. Останнім часом в США та Європейському союзі для лікування гепатиту С, генотип 1, використовують комбінацію пегінтерферона альфа-2 і рибавірину, вироблені -Schering-Plough- і -Roche-. Ефективність лікування зазначеної комбінацією становить 48-54% при вартості 540-600 тис. Рублів. українські інтерферон альфа-2 (ІФН) та рибавірин дешевше закордонних аналогів, але тим не менше вартість курсу терапії ХГС, генотип 1, дорівнює 132 тис. рублів. Є невелика кількість публікацій про ефективність і безпеку вітчизняних інтерферонів в комбінації з веро-рибавірином [17,19, 58, 100].

Серйозні небажані явища при проведенні комбінованої противірусної терапії ХГС є підставою для дострокового припинення лікування в 10 - 15% випадків [36, 59, 103]

Недостатня ефективність комбінованої противірусної терапії ХГС, генотип 1Ь, безліч побічних реакцій при комбінованому ле ченіі, висока вартість терапії спонукала нас розробити методи прогнозування кінцевого ефекту лікування (досягнення стійкого відповіді) на основі динаміки рівня віремії в ході початкових етапів лікування з метою максимально раннього виявлення осіб з відсутністю відповіді на противірусну терапію. Це дозволить уникнути значних матеріальних витрат на триваюче неефективне лікування, а також запобігти можливості розвитку серйозних побічних ефектів.Мета дослідження: виявлення ранніх критеріїв ефективності противірусного лікування хронічного гепатиту С, генотип lb, у чоловіків українськими інтерфероном альфа 2 (реаферон) і рибавірином (веро-рибавірином).

1. Визначити ефективність комбінованого противірусного лікування вітчизняними реаферон та веро-рибавірином хворих ХГС, генотип lb, як в момент закінчення лікування, так і при подальшому тривалому спостереженні.

2. З'ясувати частоту рецидивів ХМР, генотип lb, при динамічному спостереженні протягом 96 тижнів після закінчення успішного противірусного лікування.

3. Уточнити взаємозв'язок частоти рецидивів ХМР з вірусною кінетикою на ранніх термінах противірусного лікування.

4. Виявити залежність ранньої вірусологічної відповіді від віку, індексу маси тіла, рівня активності АЛТ, індексу гістологічної активності (ІГА) і ступеня фіброзу (СФ).

5. Визначити залежність ефекту противірусного лікування від віку, індексу маси тіла, рівня активності АЛТ, індексу гістологічної активності (ІГА) і ступеня фіброзу (СФ).

6. Вивчити побічні ефекти, частоту їх розвитку при комбінованому лікуванні українськими реаферон та веро-рибавірином. Простежити динаміку регресу патологічних проявів при скасуванні противірусного лікування.

- оцінена ефективність вітчизняних інтерферону альфа 2 і рибавірину при комбінованому лікуванні ХГС, генотип lb, у чоловіків, встановлена ​​частота рецидивів ХМР після завершення лікування, знайдені ранні критерії стійкої вірусологічної та біохімічного відповіді.

- виявлений зв'язок повного вірусологічного та біохімічного відповіді на момент закінчення лікування, стійкої вірусологічної відповіді після закінчення терапії від ранньої вірусологічної відповіді.

- вивчена залежність ранньої вірусологічної відповіді, повного вірусологічного та біохімічного відповіді від віку, індексу маси тіла, рівня активності AJIT, індексу гістологічної активності і ступеня фіброзу при комбінованому лікуванні українськими противірусними препаратами ХМР, генотип lb, у чоловіків.

- встановлено зв'язок стійкої вірусологічної відповіді після закінчення успішного лікування від віку, індексу маси тіла, рівня активності AJIT, індексу гістологічної активності і ступеня фіброзу.

- уточнена частота розвитку побічних ефектів при комбінованому лікуванні вітчизняними реаферон та рибавірином і регрес патологічних проявів після відміни лікування.

Практична значимість проведеного дослідження полягає в тому, що використання запропонованих нами ранніх критеріїв ефективності комбінованого лікування дозволить уникати невиправданих ускладнень противірусної терапії і непотрібних фінансових витрат.

Основні положення дисертації, що виносяться на захист:

1. Лікування ХМР (генотип lb), у чоловіків може проводитися комбінацією вітчизняного інтерферону альфа-2 (реаферон) зрибавірином (веро-рибавірином). При цьому ефективність 48 тижневої терапії становить 40,9% на момент закінчення лікування і 31,8% через 2 роки після закінчення лікування.

2. Прогнозувати стійкий відповідь на лікування можливо через 4-12 тижнів терапії на підставі зникнення вірусу гепатиту С і нормалізації рівня активності АЛТ.

3. Ранній вірусологічний відповідь через 4-12 тижнів противірусної терапії, як і повний вірусологічний v біохімічний відповідь на момент закінчення лікування ХГС, генотип lb, не залежить від індексу гістологічної активності, рівня активності АЛТ, віку, а визначається ступенем фіброзу і індексом маси тіла .

4. При противірусної терапії реаферон та веро-рибавірином в 9% випадків розвиваються серйозні небажані явища, що вимагають припинення комбінованої противірусної терапії.

Дисертація викладена на 118 стор. Машинописного тексту, складається з вступу, 3 розділів, висновків, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, що включає 128 назв: 82 - вітчизняних, 46 - зарубіжних, ілюстрована 9 рисунками, 21 таблицею.